Internet of Things หรือ IoT คืออะไร

IoT (Internet of things) หมายถึงเครือข่ายรวมของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ให้เชื่อมถึงกันด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งาน ผ่านระบบคลาวน์ หรือ อุปกรณ์ด้วยกันเอง ซึ่งหมายถึงอุปกรณืต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น อุปกรณ์ทำความสะอาดภายในบ้าน ของใช้ส่วนตัว ในอนาคตสามารถสั่งการจากระยะไกลได้ หรือได้ด้วยตัวเอง ในโลกแห่งยุคเทคโนโลยี ธุกิจจึงต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก ลงทุนในเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ที่มาช่วยในการทำบัญชี หุ่นยนต์มาช่วยในเรื่องของการดำเนินงาน มากขึ้นเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และ ยั่งยืนมากขึ้น 1.AI  ลองจินตนาการว่าเครื่องจักร เครื่องมือสิ่งต่างๆ ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานในด้านต่างๆ และสามารถตอบสนองการสั่งการของมนุษย์เท่านั้น แต่ถ้าเครื่องจักร หรือเครื่องมือต่างๆสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ฉลาดขึ้น เร็วขึ้น หรือตัดสินใจได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพามนุษย์สั่งการในทุกๆขึ้นตอน หลายๆคนก็คงเคยได้ยินคำว่า A I (เอ ไอ) หรือ ที่เรียกว่า ปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นจาก สองส่วนหลักๆ คือ การนำข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) และ การเขียนโค้ด (code) ให้กับเครื่องจักร เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีต่างๆ ให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรจริง ๆ  […]